• Lorem ipsum

Algemene Voorwaarden Toys and Tools d.d. 26-06-2023

Deze voorwaarden zijn bedoeld om de relatie tussen u als klant en de online Speciaalzaak Toys and Tools te regelen.


Artikel 1:  Identiteit van de ondernemer
Toys and Tools is gevestigd aan de Vrouwenlaan 21, 8017 HB te Zwolle.
T: 06-45532894 (bereikbaar van 10.00 uur – 17.00 uur van ma t/m vrij)
E: [email protected]
KvK nummer: 08214517 / BTW nummer: NL001649154B45


Artikel 2: Koop op afstand
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.


Artikel 3: Toepasselijkheid en geldigheid voorwaarden
1. Wanneer u Toys and Tools als verkoper /leverancier de opdracht geeft één of meer producten te leveren gaat u een overeenkomst (koop op afstand) aan die wettelijke bindend is.
2. Deze algemene voorwaarden en aanvullende retour voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden en aanvullende retour voorwaarden aan de consument langs elektronische weg beschikbaar gesteld. Ook zijn de algemene voorwaarden van Toys and Tools te lezen op de website www.toysandtools.nl
4. Indien u bij Toys and Tools een product bestelt, gaat u akkoord met de door ons gehanteerde algemene voorwaarden.
5. Op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
6. Koopovereenkomsten worden alleen aangegaan met personen van 18 jaar of ouder.


Artikel 4: Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Bij twijfel raadt Toys and Tools zijn klanten aan eerst contact op te nemen alvorens over te gaan op de aanschaf.
3. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Een foto geeft nooit een volledige weergave van het product en kan het product bijvoorbeeld groter of kleiner laten lijken dan het in werkelijkheid is. De consument dient daarom altijd de beschrijving van het product te lezen voor de juiste afmetingen of eigenschappen van het product.
4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
-de prijs inclusief belastingen;
-de eventuele kosten van aflevering;


Artikel 5:  De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 6: Herroepingsrecht bij levering van producten (zie ook onze aanvullende retour voorwaarden onderaan deze pagina)
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, het zogenoemde zichttermijn. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument. Na de retourmelding heeft de consument nog eens 14 dagen om het daadwerkelijk te retourneren.
2. Tijdens het zichttermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken, doch zonder de verpakking te beschadigen, om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Wanneer producten na het zichttermijn beschadigd, incompleet, met een beschadigde verpakking en of zonder originele verpakking retour worden gestuurd kunnen wij het product niet meer als nieuw verkopen en zullen wij u maximaal 75% van de winkelwaarde terugbetalen.
3. Retourneren kan echter alleen na overleg en conform de door de ondernemer verstrekte instructies en dient binnen 14 dagen te geschieden na de retourmelding.
4. De kosten van het retour zenden komen in het geheel voor rekening van de consument. De verzendkosten worden bij een volledige annulering van de order in zijn geheel terugbetaald, bij een gedeeltelijke annulering van de bestelling niet of gedeeltelijk. Dit hangt af van de verzendkosten die betaald zouden moeten worden voor de overgebleven order.
5. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.


Artikel 7: Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van retour zenden in het geheel voor zijn rekening. De verzendkosten worden bij een volledige annulering van de order in zijn geheel terugbetaald, bij een gedeeltelijke annulering van de bestelling niet of gedeeltelijk. Dit hangt af van de verzendkosten die betaald zouden moeten worden voor de overgebleven order. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangst van alle geretourneerde goederen terugbetalen.Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten in dien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Voor verschillende producten hebben wij aanvullende retour voorwaarden. Deze staat onderaan deze pagina vermeld.
2. Producten die specifiek op aanvraag van de klant worden besteld kunnen niet geruild worden.


Artikel 9: De prijs
1. Alle genoemde speelgoed prijzen zijn in euro’s en inclusief 9% (boeken) of 21%, maar exclusief verzendkosten.
2. Speelgoed Speciaalzaak “Toys and Tools” neemt geen verantwoordelijkheid voor verkeerde prijzen die berusten op een kennelijke schrijf -, type - of zetfout. Prijswijzigingen voorbehouden.


Artikel 10:  Betaling
1. Speelgoed Speciaalzaak “Toys and Tools" biedt klanten de volgende betalingsmogelijkheden:
A. Vooruitbetaling door middel van Ideal,
B. de klant kan vooruit betalen door het totaal bedrag (inclusief verzendkosten) over te maken op bankrekening: Iban NL37 RABO01561.32.044 Rabobank ovv van uw factuurnummer. Betalingsoptie B kan alleen na overleg met “Toys and Tools”.
C. Betaling op Rekening. Deze betalingsmogelijkheid is alleen te gebruiken door bedrijven. Wij vragen ondernemers de eerste 2 betalingen wel vooruit te betalen. In bepaalde gevallen is het mogelijk om gelijk op rekening te betalen. Wij vragen u dan bepaalde extra gegevens aan te leveren.
2. Bij vooruitbetalen zal de bestelling verzonden worden nadat het gehele bedrag (incl. verzendkosten) op onze rekening staat.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
5. Bij het aanpassen van facturen door verkeerd verstrekte gegevens door de klant behouden we het recht om de factuur te verhogen met €25,00 voor de gemaakte administratiekosten.
6. Na het versturen van 2 betaal herinneringen (opgegeven e-mailadres) behouden we het recht om de factuur met €25,00 te verhogen voor de gemaakte administratiekosten


Artikel 11: Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
5. De door “Toys and Tools” opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijdingen van de levertijden geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12: Verzendkosten
1. De verzendkosten zijn afhankelijk van de grootte en het gewicht van uw bestelling en het verzendadres (binnen of buiten NL)
2. De tarieven die door “Toys and Tools” gehanteerd worden zijn gebaseerd op de tarieven van diverse vervoersbedrijven waaronder GLS en PostNL (alleen brievenbus zendingen). Voor brievenbuspost rekenen we altijd één standaard tarief.  
3. Voor het afhalen van producten worden geen verzendkosten in rekening gebracht, indien bij de betaling is aangegeven dat de bestelde producten worden afgehaald. Producten afhalen kan alleen na overleg met de onderneming.


Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud
1. De door “Toys and Tools” geleverde producten blijven eigendom van “Toys and Tools” tot het gehele verschuldigde bedrag (incl. verzendkosten) aan haar is overgemaakt. Het risico ter zake van de producten gaat over op de klant op het moment van ontvangst door of namens de klant.
2. Bij retourzendingen gaat het eigendomsrecht weer over op de onderneming na ontvangst van de goederen en terugbetaling van de verschuldigde bedragen (exclusief verzendkosten).


Artikel 14: Afbeeldingen en teksten
1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website www.Toysandtools.nl, in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
2. Op alle foto’s, afbeeldingen en teksten vermeld op de website berusten copyrights en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, of op enigerlei wijze worden gebruikt.

Artikel 15: Garantie en reclamering
1. De door "Toys and Tools" te leveren producten zijn door derden geproduceerd en voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
2. De door "Toys and Tools" te verstrekken garantie beperkt zich tot de garantie die door de producent van het product ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de consument in rekening gebracht worden.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit; onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en / of door derden. 
4. Producten die onverhoopt beschadigd geleverd zijn, waarvan de verzendkosten hoger zijn dan de prijs van het vervangende artikel worden niet vervangen, maar gecrediteerd.
 

Artikel 16: Klachtenregeling
1. De consument behoort de geleverde goederen te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten haar ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenkomt met hetgeen is overeengekomen. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na levering van de goederen, volledig en duidelijk omschreven per mail worden ingediend bij de ondernemer. Na 14 dagen vervalt het recht tot reclamering.
2. “Toys and Tools“ dient in staat te worden gesteld ingediende reclameringen te controleren
3. Klachten die slechts betrekking hebben op een deel van de afgeleverde goederen kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.|
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). 

 

 Artikel 17: Privacy
1. De onderneming zal uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet beschikbaar stellen aan derden.
2. Persoonsgegevens worden door de onderneming alleen gebruiken voor het ter uitvoering brengen van de overeenkomst
3. U kan uw persoonlijke gegevens te allen tijde met behulp van uw persoonlijk inlog account van Speelgoed Speciaalzaak “Toys and Tools” inzien of wijzigen. U kunt u persoonlijke gegevens ook laten verwijderen, hiervoor stuurt u een schriftelijk verzoek naar [email protected].

Aanvullende retour voorwaarden:

De volgende producten vallen onder onze aanvullende voorwaarden:

Alle varianten Mohdoh. Onze Mohdoh potjes zijn gesloten met een verszegel. Omdat Mohdoh door het openen en gebruiken ervan kan uitdrogen, kunnen we dit product na het verbreken van dit zegel niet meer vergoeden. Mocht het product niet goed zijn, dan kunnen we u een ander potje toesturen en of u een shoptegoed aanbieden.

Alle Aquaria (watergevulde) lampenen bubbelbuizen (met nep kwallen, nep vissen en balletjes) mogen alleen droog uitgeprobeerd worden om te kunnen vaststellen of het product mogelijk defect is. Na het droog testen heeft u nog recht op de normale retour voorwaarden en dus uw geld terug. Mocht u de lamp in gebruik nemen met water, dan kunnen we, indien u niet tevreden bent of het product niet naar behoren zou werken, u alleen een vervangend product toesturen of een shoptegoed aanbieden. We kunnen de lampen namelijk niet verkopen indien zij nat zijn geweest. We kunnen u om die reden u het betaalde bedrag niet teruggeven.

Kauwsieraden en andere kauwproducten
Wegens hygiënische redenen kunnen we kauwsieraden die zijn gebruikt niet retour nemen.

 

Speelgoed Speciaalzaak Toys and Tools verkoopt speelgoed en spelmateriaal voor kinderen met en zonder beperking en is gevestigd aan de Vrouwenlaan 21, 8017 HB Zwolle. Toys and Tools uw specialist op het gebied van aangepast en geschikt speelgoed.