Uw specialist in educatieve en sensorische materialen
0
Winkelwagen
€ 0,00
Algemene Voorwaarden ToysandTools.nl d.d. 28 mei 2018
Deze voorwaarden zijn bedoeld om de relatie tussen u als klant en Toysandtools.nl te regelen.

Artikel 1:  Identiteit van de ondernemer

Toysandtools.nl is gevestigd aan de Vrouwenlaan 21, 8017 HB te Zwolle.
T: 06-45532894 (bereikbaar van 9.00 uur – 18.00 uur van ma t/m vrij)
E: info@toysandtools.nl
KvK nummer: 08214517 / BTW nummer: NL 137172217 B01


Artikel 2: Koop op afstand
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.


Artikel 3: Toepasselijkheid en geldigheid voorwaarden
1. Wanneer u
Toysandtools.nl als verkoper /leverancier de opdracht geeft één of meer producten te leveren gaat u een overeenkomst (koop op afstand) aan die wettelijke bindend is.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument langs elektronische weg beschikbaar gesteld. Ook zijn de algemene voorwaarden van
Toysandtools.nl te lezen op de website www.toysandtools.nl.
4. Indien u bij
Toysandtools.nl een product bestelt, gaat u akkoord met de door ons gehanteerde algemene voorwaarden.
5. Op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
6. Koopovereenkomsten worden alleen aangegaan met personen van 18 jaar of ouder.


Artikel 4: Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Bij twijfel raadt
Toysandtools.nl zijn klanten aan eerst contact op te nemen alvorens over te gaan op de aanschaf.
3. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Een foto geeft nooit een volledige weergave van het product en kan het product bijvoorbeeld groter of kleiner laten lijken dan het in werkelijkheid is. De consument dient daarom altijd de beschrijving van het product te lezen voor de juiste afmetingen of eigenschappen van het product.
4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
-de prijs inclusief belastingen;
-de eventuele kosten van aflevering;


Artikel 5:  De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 6: Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken, doch zonder de verpakking te beschadigen, om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
3. Retourneren kan echter alleen na overleg en conform de door de ondernemer verstrekte instructies en dient binnen 14 dagen te geschieden.  
4. De kosten van het retourzenden komen in het geheel voor rekening van de consument. Het is wettelijk bepaald dat u bij het compleet retourzenden van uw bestelling u de initieel betaalde verzendkosten terug krijgt. Indien u een slechts een gedeelte van u oorspronkelijke bestelling terugstuurt, krijgt u de initieel betaalde verzendkosten niet terug of slechts gedeeltelijk als de verzendkosten anders lager zou uitvallen.
5. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.


Artikel 7: Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van retourzenden in het geheel voor zijn rekening. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk binnen de wettelijke 14 werkdagen dagen proberen terug te betalen, na de ontvangst van alle geretourneerde goederen terugbetalen en uw Ibangegevens. In vakantieperiodes, rond de feestdagen of bij aanwezigheid bij meerdaagse beurs en of congressen kan het voorkomen dat het net iets langer duurt voordat het bedrag wordt geretourneerd. In die gevallen zullen we altijd contact met u proberen te nemen om u daarvan op de hoogte te stellen.  


Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten in dien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Producten die specifiek op aanvraag van de klant worden besteld kunnen niet geruild worden.


Artikel 9: De prijs
1. Alle genoemde speelgoed prijzen zijn in euro’s en inclusief 6% (boeken) of 21%, maar exclusief verzendkosten.
2. Toysandtools.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor verkeerde prijzen die berusten op een kennelijke schrijf -, type - of zetfout. Prijswijzigingen voorbehouden.


Artikel 10:  Betaling
1. Toysandtools.nl biedt klanten de diverse betalingsmogelijkheden waaronder: A. Vooruitbetaling door middel van Ideal,,  B. de klant kan vooruit betalen door het totaal bedrag (inclusief verzendkosten) over te maken via onze betaalprovider ( Mollie)..Betalingsoptie B kan alleen na overleg met toysandtools.nl. Bij vooruitbetalen zal de bestelling verzonden worden nadat het gehele bedrag (incl. verzendkosten) op onze rekening staat.
Zakelijke klanten wordt de mogelijkheid geboden om te kunnen betalen op rekening na aanlevering van de gevraagde gegevens en goedkeuring van de onderneming. Een credit check kan hierbij worden uitgevoerd.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
5. Bij het aanpassen van facturen door verkeerd verstrekte gegevens door de klant behouden we het recht om de factuur te verhogen met €25,00 voor de gemaakte administratiekosten.
6. Na het versturen van 2 betaal herinneringen (opgegeven e-mailadres) behouden we het recht om de factuur met €25,00 te verhogen voor de gemaakte administratiekosten


Artikel 11: Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
5. De door Toysandtools.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijdingen van de levertijden geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12: Verzendkosten
1. De verzendkosten zijn afhankelijk van de grootte en het gewicht van uw bestelling.
2. De tarieven die door Toysandtools.nl gehanteerd worden zijn gebaseerd op de geldende tarieven van diverse vervoersbedrijven waaronder PostNL. Voor brievenbuspost rekenen we altijd één standaard tarief per gewichtsklasse, per vervoerder, per land.  
3. Voor het afhalen van producten worden geen verzendkosten in rekening gebracht, indien bij de betaling is aangegeven dat de bestelde producten worden afgehaald. Producten afhalen kan alleen na overleg met de onderneming.


Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud
1. De door Toysandtools.nl geleverde producten blijven eigendom van Toysandtools.nl tot het gehele verschuldigde bedrag (incl. verzendkosten) aan haar is overgemaakt. Het risico ter zake van de producten gaat over op de klant op het moment van ontvangst door of namens de klant.
2. Bij retourzendingen gaat het eigendomsrecht weer over op de onderneming na ontvangst van de goederen en terugbetaling van de verschuldigde bedragen (exclusief verzendkosten).


Artikel 14: Afbeeldingen en teksten
1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website Toysandtools.nl, in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
2. Op alle foto’s, afbeeldingen en teksten vermeld op de website berusten copyrights en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, of op enigerlei wijze worden gebruikt.


Artikel 15: Garantie en reclamering
1. De door Toysandtools.nl te leveren producten zijn door derden geproduceerd en voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op producten die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
2. De door Toysandtools.nl te verstrekken garantie beperkt zich tot de garantie die door de producent van het product ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de consument in rekening gebracht worden.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit; onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Klant en / of door derden.
 

Artikel 16: Klachtenregeling
1. De consument behoort de geleverde goederen te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten haar ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenkomt met hetgeen is overeengekomen. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na levering van de goederen, volledig en duidelijk omschreven per mail worden ingediend bij de ondernemer. Na 14 dagen vervalt het recht tot reclamering.
2. Toysandtools.nl dient in staat te worden gesteld ingediende reclameringen te controleren
3. Klachten die slechts betrekking hebben op een deel van de afgeleverde goederen kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 17: Privacy
1. De onderneming zal uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet beschikbaar stellen aan derden.
2. Persoonsgegevens worden door de onderneming alleen gebruiken voor het ter uitvoering brengen van de overeenkomst
3. U kan uw persoonlijke gegevens te allen tijde met behulp van uw persoonlijk inlog account van Toysandtools.nl inzien of wijzigen. U kunt u persoonlijke gegevens ook laten verwijderen, hiervoor stuurt u een schriftelijk verzoek naar info@toysandtools.nl.

Lees hier ons uitgebreidere privacy statement en ons cookie beleid.

Toysandtools.nl is leverancier van kwalitatief hoogwaardige spel-, oefenmaterialen en hulpmiddelen die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind, ook als het kind net iets meer ondersteuning of uitdaging nodig heeft.

 

Klantenservice

Heb je vragen of opmerkingen laat het ons dan weten!
                                                                    
Mail: info@toysandtools.nl
Tel: 0031- (0)38-7851646
(ma t/m vrijdag 9.00 - 18.00)

Brievenbuspakket NL € 3,95
Pakketpost NL € 5,95
GRATIS verzenden NL vanaf € 70,-

Toys and Tools

Toysandtools.nl is leverancier van kwalitatief hoogwaardig spel-, oefenmaterialen en hulpmiddelen die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind, ook als het kind net iets meer ondersteuning of uitdaging nodig heeft.

Onze materialen zijn geschikt voor scholen, kinderdagverblijven, therapeuten, kindercoaches, intern begeleiders, leraren, zorginstellingen en particulieren.


 

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn  inclusief  BTW   

toysandtools.nl gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.

Beste Klant,

Wat leuk dat je een kijkje wil nemen op onze site. Helaas is de site nu tijdelijk in onderhoud ivm het overgaan op een ander platform en is bestellen nu niet mogelijk.

 

We u graag tijdelijk door naar onze andere website Hetknuffelkontje.nl.

Prijzen, producten en voorraden worden niet meer bijgehouden en kunnen daarom verschillen met het aanbod op Hetknuffelkontje.nl


Excuses voor het ongemak.

Team Toys and Tools